Allmänna villkor

1. Tillämplighet

Dessa bestämmelser gäller när en konsument beställer en tjänst som avser arbete på lös sak. Konsumenttjänstlagen, KtjL (1985:716) innehåller utförliga, i allmänhet tvingande regler om konsumenters och näringsidkares rättigheter och skyldigheter. Följande bestämmelser anknyter till och kompletteras av konsumenttjänstlagen.

2. Kundens ansvar

Ägaren ansvarar för att båten är tömd på lös egendom och värdesaker. Båt som lämnas vid brygga hos Genuine Marine skall vara fastlåst om inget annat skriftligen överenskommits. Ägaren ansvarar för att giltig försäkring innehas under uppläggningen. Det är i första hand ägarens försäkring som gäller om skada/stöld sker. Om båtägaren under uppläggningstiden säljer sin egendom skall Genuine Marine informeras skriftligen. Den part som tecknat avtal med Genuine Marine kvarstår dock sitt ansvar enligt avtalet.

3. Uppdraget

Båten skall lämnas vid brygga hos Genuine Marine senast 1 oktober och uthämtas enligt överenskommelse, dock senast 15 maj. Näringsidkare åtar sig att utföra tjänsten fackmässigt, med tillbörlig omsorg ta tillvara kundens intressen, samråda med kunden i den utsträckning som behövs och är möjligt och tillhandahålla det material om behövs. Det åligger konsumenten att se till att dennes egendom är till fulla värdet försäkrat under hela tiden egendomen är under näringsidkarens förvaringsansvar. Om skada sker på båten skall i första hand konsumentens försäkring nyttjas.

4. Prisuppgift

Om prisuppgift ej följer av parternas avtal skall konsumenten betala vad som är skäligt med hänsyn till tjänstens art, omfattning och utförande.

5. Tilläggsarbete

Om det uppstår behov av att utföra ett arbete som inte omfattas av beställningen skall näringsidkaren underrätta konsumenten och begära dennes anvisningar. Näringsidkaren kan mot rätt till ersättning utföra tilläggsarbetet om priset för detta är lågt i förhållande till priset för det beställda arbetet eller om det finns särskilda skäl att anta att konsumenten önskar få tilläggsarbetet utfört. Näringsidkaren är skyldig att utföra tilläggsarbetet om arbetet inte kan uppskjutas utan fara för allvarlig skada för konsumenten.

6. Avrådande

Näringsidkaren är skyldig att omgående avråda konsumenten från att låta utföra en tjänst som inte kan anses vara till rimlig (ekonomisk) nytta för konsumenten. Det innebär att näringsidkaren bland annat skall avråda när priset för en reparation eller ett annat underhållseller förbättringsarbete på ett föremål inte står i rimlig proportion till föremålets marknadsvärde eller när arbetet är onödigt för användning av föremålet.

7. Avbeställning – skadestånd

Intill dess att tjänsten avslutats får konsumenten avbeställa uppdraget mot ersättning till näringsidkaren. Ersättningen motsvarar det arbete som utförts och som måste utföras trots avbeställningen. Därtill kommer att näringsidkaren har rätt till ersättning för förluster i form av kostnader för den återstående delen av tjänsten samt i viss mån ersättning för förluster i övrigt.

8. Betalning av tjänsten

Konsumenten är skyldig att betala kontant när näringsidkaren utfört tjänsten. Om kunden begär det är näringsidkaren skyldig att ställa ut en specificerad räkning. Betalar inte konsumenten i rätt tid har näringsidkaren rätt att hålla kvar föremålet för tjänsten till dess att han har fått betalt eller konsumenten ställt säkerhet för fordran. Konsumenten är skyldig att erlägga ränta enligt den räntesats som avtalats mellan parterna dock lägst jämlikt 6 § Räntelagen (1975:635).

9. Näringsidkaren rätt att inställa arbetet

Om konsumenten inte betalar i enlighet med vad som överenskommits vid beställningen eller medverkar till tjänstens utförande om sådan medverkan avtalats har näringsidkaren rätt att inställa arbetet till dess att konsumenten betalar eller lämnar sin medverkan. Om konsumenten inte uppfyller sina åtaganden enligt avtalet har näringsidkaren rätt att häva avtalet och rätt till ersättning på samma sätt som vid avbeställning, se punkt 6.

10. Fel

Näringsidkaren svarar för fel som innebär att resultatet av den avtalade tjänsten avviker från vad konsumenten kan fordra av ett fackmannamässigt arbete, avviker från säkerhetsföreskrifter eller myndighetsbeslut eller avviker från vad som därutöver får anses avtalat. Näringsidkaren svarar för att tjänsten är felfri när föremålet för tjänsten avlämnas. Om ej annat avtalats svarar näringsidkaren inte för försämring som uppkommit genom konsumentens vårdslöshet eller försummelse, bristfälligt material till tjänsten som konsumenten själv tillhandahållit eller om konsumenten själv lämnar felaktiga anvisningar om hur en tjänst skall utföras.

11. Påföljder vid fel

Är tjänsten felaktig får konsumenten hålla inne så mycket av betalningen som fordras för att ge honom säkerhet för hans krav på grund av felet. Vidare får konsumenten kräva att felet avhjälps eller göra ett prisavdrag eller häva avtalet. Dessutom får konsumenten kräva skadestånd.

12. Dröjsmål

Om ett uppdrag inte påbörjas, framskrider eller avslutas inom överenskommen tid, utan att det beror på konsumenten, eller inom den tid som är skälig med hänsyn särskilt till vad som är normalt för en tjänst av samma art och omfattning föreligger dröjsmål.

13. Påföljder vid dröjsmål

Är näringsidkaren i dröjsmål får konsumenten hålla inne så mycket av betalningen som fordras för att ge henne säkerhet för hennes krav på grund av felet. Vidare får konsumenten kräva att näringsidkaren utför tjänsten eller häva avtalet. Konsumenten får häva avtalet om dröjsmålet är av väsentlig betydelse. Har uppdraget påbörjats får konsumenten endast häva återstående del om inte tjänsten förlorat sitt syfte för konsumenten. Dessutom får konsumenten kräva skadestånd.

14. Reklamation

Vill konsumenten åberopa att tjänsten är felaktig skall han så snart som möjligt reklamera felet till näringsidkaren. Underrättelse som sker inom två månader efter det att konsumenten märkt felet skall alltid anses ha skett i rätt tid. Reklamation får dock inte ske senare än tre år efter det att uppdraget avslutades. Reklamerar konsumenten för sent förlorar han rätten att åberopa felet.

Vill konsumenten häva avtalet eller fordra skadestånd på grund av dröjsmål hos näringsidkaren krävs att konsumenten inom skälig tid efter uppdragets avslutande har underrättat näringsidkaren om att han vill åberopa dröjsmålet.

15. Skadestånd

En konsument har enligt 31-34 §§ KtjL rätt till ersättning för skada som hon drabbats av på grund av fel eller dröjsmål. Näringsidkaren och konsumenten kan träffa avtal om att ersättning inte skall omfatta förlust i näringsverksamhet.

16. Tvist

Tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av dessa bestämmelser skall parterna i första hand försöka lösa genom överenskommelse. Tvisten kan prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller allmän domstol.